Homepage icon

Fork this theme: https://github.com/vietanhdev/beNice17


Hi!

I'm Viet Anh. I'm a student, I love programming and have passion for technology. I am currently focusing on developing and managing Websites and Web applications.

I created this website as a place for sharing my knowledge and experiences I've gained in my study, my work and my life. Nice to meet you all!

Chào bạn!

Tôi là Việt Anh. Tôi đang là sinh viên, yêu lập trình, thích tìm hiểu các công nghệ mới. Hiện tại tôi đang tập trung vào phát triển và quản lí các Website và các phần mềm dựa trên nền tảng Web.

Tôi tạo Website này như là nơi tôi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm đã thu được trong học tập, công việc và cuộc sống. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người!

Contact Info

Thông tin liên hệ

Github: https://github.com/vietanhdev

Email: [email protected]

Facebook: fb.com/vietanhdev

Lastest posts on my blog

>> Cấu hình Emacs để lập trình C

>> Cấu trúc rẽ nhánh trong C

>> Toán tử trong C

>> Biến, hằng và nhập xuất dữ liệu trong C

>> Cấu trúc chương trình C cơ bản