Viet Anh Nguyen

Hi! I'm Viet Anh

I am the man behind this website. I love programming and have passion for technology. Currently, I'm studying Information Technology at HUST.

contact me
Today I Learn

* Install mysql2 gem on macOS using MAMP as mySQL server

* Minify multiple Javascript files in a folder with UglifyJS

More >>

Blog Articles

* Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền

* Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

* Một cách nhập xâu kí tự trong C - giải quyết vấn đề của fflush cho Linux, Mac OS

* Lấy địa chỉ IP thật của client trên Heroku với Nodejs

* Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

More >>

Designed by @vietanhdev.
Tech. used on this site.