Tag: #server

Page 1 of 1

Cài Certbot cho Raspbian Jessie

Certbot là package phía server sử dụng để lấy và deploy chứng chỉ SSL/TSL một cách tự động. Nó giúp setup một kết nối HTTPS cho máy chủ chỉ trong một nốt nhạc và hoàn toàn miễn phí với Let’s Encrypt.

Read More

motorbike Designed by @vietanhdev.
Tech. used on this site.