Tag: #jekyll

Page 1 of 1

Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in. Tuy nhiên nếu bạn đang có một website tĩnh, bạn sẽ cần một dịch vụ để xử lí các form liên hệ của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự tạo một backend đơn giản để xử lí các form liên hệ.

Read More

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll (tiếp)

Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll

Read More

Kinh nghiệm tạo website cá nhân với Jekyll

Website VietAnhDev.com sau khi chuyển sang Jekyll

Read More

Designed by @vietanhdev.
Tech. used on this site.