my posts

2017

2016

Lập trình viên nên tạo website cá nhân

5 minute read

Trong thời đại số mà các công nghệ, mạng xã hội đang ngày càng thể hiện sự ảnh hưởng của chúng, mỗi chúng ta không chỉ tồn tại trong thế giới thực, mà còn tr...

Cấu trúc rẽ nhánh trong C

3 minute read

Cấu trúc rẽ nhánh trong mỗi ngôn ngữ lập trình luôn luôn là một thành phần quan trọng. Đó là thành phần cơ bản tạo nên hầu hết các thuật toán hiện đại. Nếu b...